Podmienky ochrany osobných údajov

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

1.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode https://gemsy.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

1.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. NR SR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://gemsy.sk, pri registrácii na internetovom obchode https://gemsy.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode https://gemsy.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

1.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 1.1. a to na účely uvedené v bode 1.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

1.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

1.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 1.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

1.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

1.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

1.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené

tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

1.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 1.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

1.11. Právo kupujúceho podľa bodu 1.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

1.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

1.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

1.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 1.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

1.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo

písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

1.16. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.17. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

1.18. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

1.19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 1.9., 1.10. 1/, 3/ až 6, a bodu 1.12. až 1.14. vybaví predávajúci bezplatne.

1.20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 1.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

1.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 1.19. a 1.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

1.22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 1.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra v sekcii „Môj účet“ a podsekcii „Môj newsletter“.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke https://gemsy.sk.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Všetky ceny v bitcoinoch sú prevedené z ceny v Eurách podľa kurzu Bitcoin Best Bid (BBB) poskytované našim partnerom BitPay. Všetky Bitcoin transakcie sú sprevádzané faktúrou ktorá je platná 15 minút. V prípade že sa platba neuskutoční do daného limitu, je nutné vytvoriť novú faktúru.

Zrušené objednávky: Zrušené objednávky môžu mať nárok na náhradu peňažných prostriedkov v eurách. Náhrada bude vydaná v plnej sume hodnoty objednávky v mene Euro na bankové konto podľa požiadavky kupujúceho.

Vrátené objednávky: Vrátené objednávky budú mať nárok na náhradu peňažných prostriedkov v eurách na bankové konto podľa požiadavky kupujúceho.

Platobné anomálie:

V prípade že nastane niektorá z nasledujúcich situácii pri plateni v mene Bitcoin, naša zákaznícka podpora sa vás bude snažiť kontaktovat aby vám pomohla vyriešiť danú situáciu.

Preplatená objednávka: Preplatená objednávka bude prijatá a všetky prostriedky nad požadovanú sumu budú vrátené kupujúcemu.

Nedostatočne zaplatená objednávka: Objednávka bude zrušená a platba bude vrátená kupujúcemu.

Neskoro zaplatená objednávka: Objednávka bude zrušená a platba bude vrátená kupujúcemu.

V prípade že DIAMOND GROUP, s.r.o. ani BitPay nie je schopný overiť legitimitu Bitcoin transakcie, objednávka bude zrušená.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Aby sme mohli v čo najväčšej miere plniť Vaše požiadavky, priania a následne Vám ich aj boli schopní splniť podľa Vašich predstáv a očakávaní, preto potrebujeme poznať Vaše osobné údaje. Zhromaždené údaje následne využívame na podporovanie a prehlbovanie čo najlepších vzťahov medzi Vami a našou spoločnosťou DIAMOND GROUP, s.r.o. K tomu, aby sa nám tento náš zámer daril čo najlepšie plniť, potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

Spôsobom, ktorým sa snažíme od Vás tieto údaje nadobudnúť, je pri vytváraní objednávky na našej webovej stránke. Automaticky ste tak zaregistrovaný v našom systéme. Máme k dispozícii Vaše meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónny a e-mailový kontakt.

Spoločnosť  DIAMOND GROUP, s.r.o. sa počas celého tohto procesu riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

PREČO OD VÁS POTREBUJEME TIETO ÚDAJE?

Osobné údaje sa predovšetkým využívajú na elektronické vybavovanie Vašej objednávky, na správne doručenie tovaru z Vašej objednávky, ako aj na prijatie, zúčtovanie platieb, ktoré od Vás prijímame a v neposlednom rade na komunikáciu s Vami ohľadne Vašej objednávky. Tieto úkony tvoria veľmi podstatnú a neoddeliteľnú súčasť našej práce.

Na marketingové účely našej spoločnosti DIAMOND GROUP, s.r.o.sú Vaše osobné údaje taktiež využívané, ako aj na tvorbu rôznych štatistík, ktoré sú však zostavované len na interné zámery našej spoločnosti. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, avšak ide iba o tie údaje, ktoré sa podieľajú na nevyhnutnom a úspešnom zrealizovaní Vašej objednávky a jej následnej dodávky.

K tomuto sa spoločnosť DIAMOND GROUP, s.r.o.zaväzuje.

AKO ZMENIŤ, AKTUALIZOVAŤ, ODSTRÁNIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naši zákazníci môžu svoje poskytnuté osobné údaje kedykoľvek editovať po prihlásení sa do svojho účtu, alebo formou písomnej žiadosti, ktorú je potrebné poslať na našu e-mailovú adresu info@gemsy.sk. Po tomto úkone budú následne zmazané Vaše osobné údaje z databázy spoločnosti DIAMOND GROUP, s.r.o., ktorá ich už ďalej nebude spracovávať.

V prípade, ak si už neprajete na Váš e-mail dostávať newsletter od našej spoločnosti DIAMOND GROUP, s.r.o. , môžete sa bezplatne odhlásiť kliknutím na "zrušiť odber" v dolnej časti newslettera.

ČO SÚ TO COOKIES A AKÝ MAJÚ PRE NÁS VÝZNAM?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Spoločnosť DIAMOND GROUP, s.r.o.využíva tieto tzv. cookies súbory na zlepšenie a zjednodušenie Vašej návštevy na našej stránke <a href="https://gemsy.sk">https://gemsy.sk</a>. Nie sú využívané našou spoločnosťou na uloženie Vašich osobných informácií a rovnako ich ani nezdieľame s treťou stranou.

Pomocou súborov cookies získavame údaje akými sú počet navštívení našej stránky, celkový počet zákazníkov, ako aj sa týmto spôsobom informujeme aký druh tovaru na internete nakupujete a tak Vám následne môžeme ponúknuť Váš hľadaný produkt so zvýhodnenou cenou napr. pomocou newsletteru.

Súbory cookies je pre internetový nákup potrebné mať vo Vašom prehliadači povolené.

DIAMOND GROUP, s.r.o. so sídlom Vagonárska 2380/37 058 01 Poprad, IČO: 44250045

Späť do obchodu